Hoppa till huvudinnehåll

Övergripande mål

Consiliums övergripande mål är att skapa värden för aktieägarna. Det ska ske genom att utnyttja koncernens kompetens, globala marknads- organisation, långa erfarenhet och innovations- förmåga, samt genom att vara en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment.

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Detta syftar i sin tur till att förbättra förtroendet för bolagen på kapitalmarknaden och hos den svenska allmänheten och därigenom skapa goda betingelser för bolagens försörjning av riskvilligt kapital.

Svensk kod för bolagsstyrning
Det främsta syftet med Svensk kod för bolagsstyrning är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. Denna norm är emellertid inte tvingande utan kan frångås på enskilda punkter förutsatt att bolaget för varje avvikelse öppet redovisar hur man gjort i stället och motiverar varför. Därigenom ges marknadens aktörer möjlighet att själva ta ställning till hur de ser på den lösning bolaget valt.

Ett annat syfte är att koden ska kunna utgöra alternativ till lagstiftning. Kollegiet för svensk bolagsstyrning anser att självreglering ofta är att föredra framför lag och ser som sin uppgift att hävda självregleringens plats inom sitt ansvarsområde. Koden utgör det främsta instrumentet i detta hänseende.

Läs mer om Koden.